-  ALGEMENE VOORWAARDEN  -

ALGEMENE VOORWAARDEN / HERROEPINGSRECHT

Ondernemingsgegevens

Natural Horseriding and more

Kathleen Truyens
Webshop: naturalhorseridingandmore.be
Beukenlaan 88
2940 Hoevenen (Stabroek)
info@naturalhorseridingandmore.be
+32 495 50 19 74
BE0861.172.928

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Natural Horseriding and more, een éénmanszaak op naam van Kathleen Truyens gevestigd te 2940Hoevenen (Stabroek), Beukenlaan 88, BTW BE 0861.172.928, (hierna 'Natural Horseriding and more') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Natural Horseriding and more moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijken uitdrukkelijk door Natural Horseriding and more aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De verzendkosten zijn 6.95€ pakket (tot 15kg). Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 15kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de klant variabel aan het gewicht.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Natural Horseriding and more niet. Natural Horseriding and more is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Natural Horseriding and more is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst: info@naturalhorseridingandmore.be of +32495501974.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Natural Horseriding and more. Natural Horseriding and more kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Bij het door jou gekozen artikel staat een mogelijkheid “aantal” en een “bestellen knop”. Na het drukken op “Bestellen” krijg je het voorlopig totaal en de verzendkosten worden weergegeven. Of “verder Winkelen” of je gaat naar “Ga Verder”. Ofwel gebruik je je ”login” gegevens of “registreer” je je of je “gaat verder zonder inloggen”. Je vult de gevraagde gegevens in en klikt op “volgende”, dan kan je de gegevens controleren alsook je bestelling. Nu kies je de gewenste betalingsmethode en dan klik je op ”Plaats Order”. Nu ga je naar de betalingssite van Stripe of Wix Payments om de betaling in orde te brengen. Je krijgt een bevestigingsmail van je order.
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen
- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE56 9795 8175 6188, BIC: ARSPBE22
Natural Horseriding and more is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De leveringsverplichting ontstaat pas vanaf het ogenblik van de betaling van de bestelde goederen.
De leveringen gebeuren door bpost in België en landen waar de mogelijkheden zijn om gebruik te maken van de pakjesdiensten die bpost aanbiedt. De verzendkosten in België zijn 6.95€ per pakket (tot 15kg).
Dit wordt automatisch berekend via het winkelmandje bij het bestellen. Bij leveringen boven de 30kg zal er een aparte verzendkost doorgegeven worden aan de Klant variabel aan het gewicht.

België:
Transportkosten tot 15kg = 6.95€
Transportkosten boven 15kg = vraag offerte via mail

Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg:
Transportkosten tot 30kg = 7€
Transportkosten boven 30kg = 60€ (vraag offerte via mail)

Overige landen: vraag offerte via mail.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. We streven ernaar om, na ontvangst van je betaling, je goederen zo snel mogelijk te versturen (normaal gezien binnen de 2 werkdagen). Vraag gerust meer info over de leveringstermijn.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Natural Horseriding and more.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Natural Horseriding and more was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Natural Horseriding and more.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Natural Horseriding and more te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelenbeslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Natural Horseriding and more.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Natural Horseriding and more, Beukenlaan 88, 2940 Hoevenen (Stabroek), retouren@naturalhorseridingandmore.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Natural Horseriding and more heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Natural Horseriding and more, Beukenlaan 88, 2940 Hoevenen (Stabroek). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Natural Horseriding and more zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Natural Horseriding and more alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Natural Horseriding and more op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Natural Horseriding and more wachten met de terugbetaling tot dat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Natural Horseriding and more geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Natural Horseriding and more betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Natural Horseriding and more klantendienst en het artikel op zijn kosten terug bezorgen aan Natural Horseriding and more.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Natural Horseriding and more zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Natural Horseriding and more is bereikbaar op het telefoonnummer +32 495 50 19 74, via e-mail op info@naturalhorseridingandmore.be of per post op het volgende adres Beukenlaan 88, 2940 Hoevenen (Stabroek). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Natural Horseriding and more beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Natural Horseriding and more zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Natural Horseriding and more respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.
Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Natural Horseriding and more, Beukenlaan 88, 2940 Hoevenen (Stabroek), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van je persoonsgegevens. Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: je kan je kosteloos verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan je je steeds richten tot Natural Horseriding and more, Beukenlaan 88 2940 Hoevenen (Stabroek).
Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Natural Horseriding and more heeft dus geen toegang tot je paswoord.
Natural Horseriding and more houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kun je ons contacteren op administratie@naturalhorseridingandmore.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.
Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Natural Horseriding and more om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van naturalhorseridingandmore.be. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
Om klachten of geschillen buitengerechtelijk te regelen kan je je wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ).

Artikel 17: Algemene voorwaarden downloaden
Download onze algemene voorwaarden hier.